sıcak sıcak dualar aminler eller hani hadi ALLAH a zikre duaya koşun

#1
sıcak sıcak dualar aminler eller hani  hadi ALLAH a zikre duaya koşun


dua, eller karıncalanmış;
Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış.
Gözyaşı bir tarla, hep yoncalanmış...
Bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu;
İplik ki, incecik, örer boşluğu.
...

“Rabbena zalemna enfusena Ve in lem tağfirlena ve terhemna lenekunenne minel hasirin.”
“Ey Rabbimiz! Biz nefsimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve merhamet etmezsen, elbette büyük ziyana uğrayanlardan olacağız.”(Araf-23)


“Rabbic’alni mukimessalati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab”
Rabbim beni namazı dosdoğru, mükemmel şekilde kılan bir insan yap. Zürriyetimden de böyle insanlar yarat. Ey Rabbimiz! Dualarımızı kabul et. Rabbimiz, Kıyametin kopacağı günde, beni ana ve babamı ve müminleri bağışla.(İbrahim–40–41)

"Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli”
Ey rabbim. Göğsümü aç, genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de, anlasınlar beni(Taha:25-28)

Rabbi inni zalemtü nefsi fağfirli”
Ey Rabbim, ben nefsime zulmettim. Beni bağışla.”(Kasas-16)

"Rabbi hebli min ledünke zurriyetten tayyibeten.İnneke semiüddua”
Rabbim bana kendi katından tertemiz ve mübarek bir zürriyet ihsan et. Şüphe yok ki, sen duaları işitensin.(Âl-i İmran-38)

"Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdemena vensurna alel kavmil kâfirin."
Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirlerden meydana gelen topluluğa karşı bize yardım et.(Bakara-250)


"Rabbena la tuziğ kulubena bade iz hedeytena ve heblena min ledünke rahmeh.İnneke entel vehhab.”
Rabbimiz hidayete erdikten sonra kalplerimizi batıla meylettirme. Şüphesiz sen ziyadesiyle bağışlayansın.”(Âl-i İmran–8,9)

"Ey Rabbimiz, bize dünyâda da iyilik, güzellik ver, âhirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azâbından koru,"
Ey Rabbim! Gizlide ve açıkda senden haşyetini istiyorum. Rızâ hâlinde de, gadab hâlinde de ihlâs sözünden ayırmamanı istiyorum, fakirlikte de zenginlikte de i'tidâlden ayırmamanı istiyorum. Senden tükenmez bir ni'met, kesilmez bir göz ferahlığı (yüzde açıkça görülen neş'e ve huzûr) istiyorum. Senden beni kazâna râzı kılmanı, ölümden sonra yaşamanın serinliğini istiyorum. Senden yüzüne bakmanın lezzetini; sana kavuşmanın şevkini istiyorum. Bütün bunları zarar vericinin zararından, sapdırıcı bir fitneden uzak olarak vermeni istiyorum. Ey Rabbim! Bizi îmân zîynetiyle süsle, bizi doğru yolda olan hidâyet rehberleri kıl.

"Ey kalbleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimi dînin üzere sâbit kıl."

Ey kudret ve Hâkimiyet ve Mâlikiyeti bütün zâhirî seyyid ve meliklerin hadsiz derecede fevkinde bulunan, şeref-i intisâbı hiçbir seyyidin intisâbına benzemeyen ve Ona mensup olana kudretiyle herşeyi musahhar eden Hâkim-i Ezelî,

Ey lisân-ı hal ve kal ile edilen bütün dualara nihayetsiz rahmet ve kudretiyle ve nihayetsiz hikmetinin muktezâsınca icâbet eden Mücîb-i Rahîm,

Ey bütün hayır ve hasenât Onun elinde bulunan ve Onun tevfikiyle vücuda gelen, her hayrâtı yazan, her hasenâtı kaydeden, her a''mâl-i sâlihayı muhâfaza eden ve her hizmetin ücretini ve her hasenâtın mükâfâtını veren Hafîz-i Alîm,

Ey kemâlât-ı kibriyâsı mümkün ve mutasavver bütün mertebelerin üzerinde bulunan ve mahlûkatı mektûbat-ı Samedâniye ve memurîn-i İlâhiye mertebelerine çıkaran ve îman ve itaatle Ona intisab edenleri a''lâ-yı illiyîne yükseltip fazl ve keremiyle ulvî derecelere mazhar eden Fâtır-ı Hakîm,

Ey maddî ve mânevî nimetlere, rızıklara, ömürlere, hayır ve hasenelere bereket ihsân eden, nihayetsiz rahmet ve gınâ ve cûd ve sehâsıyla ziyadelikler veren Muhsin-i Kerîm,

Ey âsî kullarının hatalarını mağfiret etmek şanından olan Gafûr-u Rahîm,

Ey havl ve kuvvetiyle bütün belaları def eden Mevlâ-yı Azîm,

Ey büyük küçük bütün mevcudatın gizli ve açık bütün seslerini birden işiten ve hiçbir sadâ Ondan gizli kalmayan Semî-i Alîm,

Ey bütün mahlukatın sual ve dua lisanıyla ettikleri fakr ve ihtiyâcâtına dâimî cevap veren ve yerine getiren Kerîm-i Pürnevâl,

Ey en gizli mahlukatının en gizli arzularını ve en hafî niyazlarını bilen, işiten ve icâbet eden Alîm-i Zülcemal,

Sen aczden ve şerikten münezzeh ve mukaddessin. Senden başka ilâh yok ki bize imdad etsin. El-aman, el-aman! Bizi azap ateşinden ve Cehennemden halâs et.


Utanıyorum kendimden!


Zulüm görüp acı çekerken kardeşlerim,ben hala kendi heveslerimin kucağındayım.Bugün nasıl daha fazla rahat ederim kaygısandayım....


Utanıyorum kendimden!

Dört çocuğunu, ailesini kaybettiği halde"ELHAMDULİLLAH"diyen filistinli kardeşime,bacakları koptuğu halde ölüme bir adım kaldığı halde "ŞEHADET"getirmeyi unutmayan gence rağmen,başımdaki küçük bir ağrıyı dert ettiğim için....

Utanıyorum insanlığımdan!

Yahudi soysuzunun bunca zulmüne rağmen,hala coca cola içebildiğim,hala nestle yiyebildiğim ve hala ariel deterjan kullanabildiğim için.Bir yahudi için ne kadar müslümanı öldürse o kadar sevap sayılırken,benim hala onlarda insan dediğim için...


Utanıyorum anneliğimden!

Bir yahudi kadın için sayılarının artması adına,doğurabildiği kadar çocuk doğurması bir şeref iken,hala doğum kontrolü şart dediğim ve ikiden fazla çocuğu olanları kınadığım için.Onlar aile bağlarını zedeler kaygısıyle evine televizyon almazken,benim avrupa yakasını çocuklarımla rahatlıkla seyredebildiğim için...


Utanıyorum müslümanlığımdan!

Ağlama duvarının karşısında gözyaşları ile ağlayan,bir ibadet ruhu ile müslümanı katleden,katlettikçe mutlu olan katile rağmen,namazlarımı hafife aldığım,günlerce kapağı açılmadan duran kitabımı okumadığım,bir gece kalkıpta kardeşlerime dua edemediğim için....

Yüzüne bakamıyorum kardeşim!


Sen yıllardır bulduğun bir kuru lokmaya ,bir yudum suya şükrederken etsiz yemek pişiremediğim,tatlısız yapamadığım,bugün ne pişirsem sorusunu kafamdan atamadığım için.....


sen acılar içinde kıvranırken,seni televizyonda bile görmeye tahammül edemeyip televizyonu kapattığım için....


Affını diliyorum Allahım!


Bu fütursuz hallerim,duasız dillerim,ıslanmayan gözlerim,yardımsız ellerim için.Kaygısız bir duruş sergilediğim için.Sorumsuz insanlığım ve müslümanlığım için senin affını diliyorum....

Bize yardım et Allahım!

Sorumluluktan kaçan inanç ucuzluğuna karşı bize yardım et.Basiretimizi ferasetimizi,bilincimizi artır.Bize ümmet ruhunu yaşat,"İman bir nimettir"bu nimeti bize fazlasıyle ver Allahım.Gaflet uykumuzdan uyandır,üzerimize oynanan oyunları farkedebilmeyi bize nasip et...


Zalimleri kahret Allahım!


Kardeşlerimin ve bizim onurumuzu çiğneyen,akla gelmeyen zulümleri yapan,tek kendini insan sayan bu şerefsiz mahlukları KAHHAR isminle kahret Allahım.Onların yokoluşunu,kahroluşunu,onları elim azabınla cezalandırdığın günü bizede göster.Kalplerine korkunu sal,onların gözünde müslümanı heybetli ve büyük göster Allahım.Sen büyükler büyüğüsün,onların saltanatını en kısa zamanda yerle bir et Allahım.Onları kahret,onları kahret,onları kahret Allahım......(amin)

Ey güzel allah' ım.
Herşeye kadir olan Allah' ım.
Hamdolsun verdiğin nimetlere ,verdiğin sıhhat ve afiyetlere.
Sonsuz şükürler olsun Allah' ım.
Allah' ım bu dünyamızı ve ahir hayatımızı güzelliklere ve hayırlara vesile kıl.
Bu dünyada görünür görünmez dertlerden,kötülüklerden,şerlerden bizl...eri koru ve muafaza -eyle- Allah' ım.
Sen herşeye kadirsin.
Allah' ım bizleri sana ,hayırlı birer kul,
Peygamberimizede hayırlı birer ümmet- eyle - Allah' ım.
Ey Rahman ve Rahim olan Allah' ım.
Göklerin ve yerlerin ve ikisinin arasındakilerin, sahibi ve yaratıcısı olan Allah' ım.
Hamd -olsun- verdiğin nimetlere ,verdiğin sıhhat ve afiyetlere.
Yarabbi bizleri yaratılmışların en güzeli,
Yüce peygamberimiz. hz. muhammet mustafa sav. efendimizin şefaatına kavuşan kullarından -eyle- yarabbi.
Sırat köprüsünden geçerken ayaklarımızı kaydırma Allahım.
Cennetine ve cemaline kavuşan kullarından -eyle- yarabbi.
Sana gelen nurlu yolda, dosdoğru ve düzgün gelen kullarından -eyle -yarabbi.
Yüce peygamberimize cennette komşu olan kullarından eyle bizleride Allah' ım.
Allahım sensin herşeyin sahibi.
Dönüşlerimiz yalnız sanadır.
Yalnız sana iman eder ,yanlız sana yöneliriz.Yanlız senden yardım -dileriz-.Allah' ım
Cehennem azabından .Kabir azabından, Bizleri koru ve muhafaza- eyle - Allah' ım.
Hesap gününde ,Yüzümüzü aydınlık eyle,hesabını kolay verenlerden -eyle -Allah' ım.
Yalnız sana sığınırım .yanlız senden yardım isterim Allah' ım.
Sen sığınanları koruyup esirgeyensin.Biz günahkar kullarınıda esirgenenlerden -eyle -Allah' ım.
Allah' ım birsin, teksin,eşinde yok benzerinde, senden başka tanrı yoktur.Dönüşler yalnız sanadır. Allah' ım.
Allah' ım...Göndermiş olduğun peygamberlere.
İndirmiş olduğun mukaddes kitaplara.
Meleklerine.
Cennetine ve cehennemine.
Ölüme....
Öldükten sonra dirileceğimize,
Vede ..Hesap gününe.
İnanıyor ve -iman- ediyorum...Allah' ım.
Hesap gününde yüzümü aydınlık,
Hesabımı kolay kıl. Allah' ım.
Allah' ım Yalnız sana sığınırım,sensin sığınacak, senden başka kimse yoktur.
Sen sığınanları koruyansın,bağışlıyansın af edensin ben günahkar kulunuda sığınanlardan ve bağışlananlardan af edilenlerden - eyle- Allah' ım.
Kabir sorgusunda ,sorgu meleklerine doğru cevap veren kullarından -eyle- Allah' ım.
Kabrimi cennet bahçelerinden bir bahçe- eyle -Allah' ım.
Kabrimi kuran' ı kerimin nuru ile nurlanan kullarından -eyle- Allah' ım.
Allah' ım- anamı , babamı , bizleri ve tüm inananların günahlarını bağışla .
Allah' ım hastalara şifa ,dertlilere deva ,borçlularada hayırlı iş yapıp ,kazanıp ödemeyi nasip -eyle- yarabbi.
Allah' ım başta peygamberimiz olmak üzere.
İlk peygamber adem aleyhisselam, arada gelip geçen bütün peygamberlerimizede rahmet eyle Allahım.
Evliyaların,embiyaların,eshabıkiramın,hayır ve hasenat sahiplerinin.
Ehlibeytin ,ensarın,sahabelerin ,şehitlerimizin ,ulemaların, kıymetli insanların müslüman din kardeşlerimin ,gelip geçmiş bütün ecdadımızın,hacıların,hocaların Allah' ım senin yolundan ayrılmayan her insanı da af ve mağfiret -eyle- Allah' ım senin rızan için emek verip doğru dürüst çalışanlarıda bağışla ,günahlarını af et Allah' ım .
Dedelerimi nenelerimi gelip geçmiş soyumu, ırkımı.ecdadımı da bağışla Allah' ım.
Mümin ve müminatın , mükmün ve mükmünatın
Üzerimde hakkı olan bütün canlılarınında günahlarını bağışla Allah' ım.
Bilerek veya bilmeyerek, işlediğim günahlardan, sana sığınırım Allah' ım.
Sen af dileyenleri af edensin, bağışlıyansın benide bağışla Allah' ım.
Bu dünyadan göçmüş,nesli tükenmiş,banada bir fatiha yokmu diye bekleyen lerede rahmet eyle Allah' ım .
Bu mübarek fecr zamanları hörmetine.
Açılan eller hörmetine
Ellerimizi boş çevirme.Allah' ım.
İbadet ve Dualarımızın kabulü için ,Allah rızası için.
Süphane rabbike rabbil izzeti amme yesüfun ve alel mürselin velhamdülilüllahi rabbil alemin -el faaatiha.alıntı


İlginizi Çekebilir


#2
Allah’ım!
Ey alemlerin Rabbi!
Ey sevgiyi sevgiyle yaratan!
Ey seven, sevdiren ve sevindiren!
Ey rahmetin sonsuz kaynağı!
Ey merhametlilerin en merhametlisi!
Ey gönüllerin mutlak hakimi!

Ey zâtını hamd ile azîz olduğum!
Ey zâtını hamdden âciz olduğum!
Ben, layıkıyla övemem Seni!
Sen, övdüğün gibisin kendini!
Seni, layıkıyla ancak Sen tanırsın!
Seni, layıkıyla ancak Sen översin!
Hamd’im Sana mahsustur, senâm Sanadır!
Umudum, korkum ve sevdam Sanadır
Özümü Sana çevirdim, Sana tutundum!
Elimi Sana açtım, gönlümü Sana sundum!

Beni kovmaz diye kapına geldim
Affı boldur diye affına geldim
Tuttum günahımdan yüzüme perde
Kulluk edemedim, lütfuna geldim!

Allah’ım!
Kanadı kırık bir kuş gibiyim.
Uçsam uçamıyor, göçsem göçemiyorum.
Yarım bırakılmış bir düş gibiyim.
Yardan da serden de geçemiyorum.
Menzile erememe korkusu sardı benliğimi
Kolum kanadım kırık, gönlüm bin pare!
Ey kalpleri evirip çeviren, ey gönüller sahibi!
Yaraları saran, dağılanı toplayan Sensin!
Varlığım Senin varlığının şahidi
Varlığım Senin rahmetinin şahidi!

Allah’ım!
Ey Vedud olan!
Hem seven, hem de sevilmeyi dileyensin.
Ey varlığı sevgi olan, ey sevginin sonsuz kaynağı!
Biz var ettiğini severiz, Sen sevince var edersin.
O sonsuz hazinenden bizim için de bir sevgi var et!
O sonsuz sevgi selinin içine bizi de kat; sev bizi!
Sen seversen sevdirirsin; sevdir bizi!
Sevdiğini cennetinle sevindirirsin; sevindir bizi!

Allah’ım!
Varsın, bütün kainat varlığının aynası.
Birsin, bütün mevcudat birliğinin şahidi.
İnanmışız her ne ki tek, o Yaratan’dır
Biliriz ki her ne ki çift, o yaratılandır.
Her şey Sana muhtaç, hiçbir şeye muhtaç değilsin Sen.
Ehad’sin, Vahid’sin, Samed’sin Sen!

Allah’ım!
Maddedeki her atomun tesbih ettiği Sensin.
Nefes alan her canlının zikrettiği Sensin
Akıl emanet ettiğin her varlığın aklettiği Sen
Duyan ve duyuran her duyunun hissettiği Sensin.
Kadr ü kıymet bilenlerin şükrettiği Sen
Varlığı nimet bilenlerin hamd ettiği Sensin!

Allah’ım!
Yalnız Senden yardım diler yalnız Sana kulluk ederiz.
Seni sığınak, barınak, tutamak bilir Ya Allah deriz.
Şeytandan Sana sığınır e’uzü billah deriz
Her işe Seninle başlar bismillah deriz.
Nimet verdiğinde gönülden şükrederiz.
Versen de alsan da elhamdülillah deriz
Hayran kaldığımızda maşallah,
Pişman olduğumuzda estağfirullah deriz.
Sevindiğimizde Allahüekber,
Üzüldüğümüzde inna lillah deriz.
Canımız sıkıldığında fe-sübhanallah,
İlendiğimizde katelehumullah deriz
Zafer kazandığımızda nasrun minallah,
Rızık kazandığımızda er-rızku ala’llah deriz
Bir işi arzu ettiğimizde inşallah
Bir işi başardığımızda bi-izni’llah deriz
Güçlük karşısında la-havle ve la-kuvvete illa billah
Söz verdiğimizde vallah ve billah deriz.

Allah’ım!
Ben kulum, Sen Allah’sın.
Ben isteyenim, Sen verensin
Ben susayanım, Sen su verensin
Ben muhtacım, Sen ihtiyaç giderensin
Ben kendine yetmeyen, Sen her şeye yetensin
Ben beni bilmeyen, Sen beni benden iyi bilensin.
Ben bende olmayan, Sen şahdamarımdan yakın olansın.
Kul kulca ister, Sen Allah’ça verirsin
Halim arzuhalimdir, duruşum duam
Sensizken neyim var, Senleyken ne gam?

Allah’ım!
İmanı olanın imkanı tükenmez
İmandan ve Kur’an’dan ayırma!
Kur’an’dan mahrum kalana ışık erişmez
Kitaba uyanlardan kıl, kitabına uyduranlardan kılma!
Kur’an’ı bizden razı, bizi Kur’an’dan razı kıl!
Hesap gününde Kur’an’ı şahit kıl, şekvacı kılma!
Kur’an’ı bize aç, bize Kur’an’ı aç
Susuz yüreklere vahyi ellerimizle saç!
İnsanlık zaman çölünde bu suya muhtaç Ya Rabbi!

Allah’ım!
Sorunlarımızın elinde imanımızı kar gibi eritme!
İmanımızın elinde sorunlarımızı kar gibi erit.
Bizi dünyalıklarımızın altında at etme.
Dünyalıklarımızı altımızda Burak et!
Sahip olduklarımızın bize sahip olmasına izin verme!
Aklımızı ak, aşkımızı ak, yüzümüzü ak eyle!
İmtihan potasında bizi cevher et, cüruf etme!
Bize götüreceğimiz yükü yüklet!
Götüremeyeceklerimi yükletme!
Kahrından lütfuna sığınırız Allah’ım!
Celalinden cemaline sığınırız Allah’ım!
Senden Sana sığınırız Allah’ım!
Yalnız Sana sığınırız Allah’ım!

Allah’ım!
Beni Allah’la aldatanlardan etme!
Allah’la aldatanlara aldananlardan etme
Şeytanın eylemlerimizi süslemesine izin verme!
Şeytanın süslediği emellerimize izin verme!
Bana Hz Adem’in tevbesini, Hz Nuh’un direncini ver.
Hz İbrahim’in imanını, Hz İsmail’in teslimiyetini ver.
Hz Yakup’un dirayetini, Hz Yusuf’un iffetini ver
Hz Musa’nın celadetini, Hz Harun’un sadakatini ver.
Hz Davud’un sadasını, Hz Süleyman’ın gayretini ver.
Hz Eyyub’un sabrını, Hz Lokman’ın hikmetini ver.
Hz Zekeriyya’nın hizmetini, Hz Yahya’nın şahadetini ver.
Hz Meryem’in adanmışlığını, Hz İsa’nın safiyetini ver.
Ve Hz Muhammed’in muhabbetini ver Ya Rab!

Allah’ım!
Bana eşyanın hakikatini göster.
Bana hakikate itaat, batıla isyan liyakati lütfet.
Dininin derdini derdim kıl, özel dertlerimi satın al.
Öyle aziz dertlere mübtela kıl ki, dermana bakmayayım.
Bana, tadına doyum olmayan kerim acılar yaşat
İrademi inayetsiz, bilgimi hikmetsiz bırakma Allah’ım!
İmanımı gayretsiz, sadakatimi mesnetsiz bırakma Allah’ım!
Mizacımı fıtratsız, ahlakımı nezaketsiz bırakma Allah’ım!
Hayatımı muhabbetsiz, ahretimi cennetsiz bırakma Allah’ım!
İmanımı aklımın elinde esir etme!
Aklımı hissiyatımın elinde rezil etme!
Hissiyatımı şehvetimin elinde zelil etme!

Allah’ım!
Ağlamayan gözden, sızlamayan özden, kızarmayan yüzden Sana sığınırım.
Şirkten, küfürden, müşrikten,
Cahilden, gafilden, kafirden Sana sığınırım.
Harama dayalı servetten,
Hak edilmemiş şöhretten Sana sığınırım.
Korkaklıktan, pısırıklıktan, kıskançlıktan Sana sığınırım.
Hasetten, fesattan, kesattan, nifaktan,
Fısktan, fücurdan Sana sığınırım.
İftiradan, ihanetten, cimrilikten, kincilikten
Sana sığınırım.

Allah’ım!
Bir lahza dahi bana bırakma beni!
Sen bana yetersin, yetmem ben bana
Bilmediğimi bildir, görmediğimi göster!
Sen bildirmezsen bilemem, göremem göstermezsen.
Gönlüme huzur, gözlerime nur, dizime derman ver!
Sen “Ol!” deyince olur, olmaz “Ol!” demezsen.
Canana can, cana canan, kalbe ferman ver!
Al işte ellerim, uzattım Sana
Ne olur, ne olur bırakma beni bana!
Sen bana yetersin, yetmem ben bana
Allah’ım, ellerimi bırakma!

Allah’ım
Bırakma bizi..
Tut elimizi!..
#3
paylaşımın çok güzel..)
tesekkrler


#4
okyn gzlerne sağlk rca ederm (:
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 

Forum

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Sitemiz bir paylaşım sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir.
Herhangi bir konuda (şikayet, eleştiri, öneri, vb.) bizimle iletişime geçmek için tıklayın.
-

2005-2020 Tatliaskim.com

Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 14:21 .